Noteikumi un nosacījumi

1.1. Pakalpojuma sniedzējs: SIA “Max Cekot Group”, reģ, nr. 40203117360, kas nodrošina Max Cekot Kitchen restorāna (turpmāk – MCK) pakalpojumus (turpmāk tekstā: Pakalpojums) restorāna klientiem. 

1.2. Klients: persona, kas veikusi samaksu par pakalpojumu Max Cekot Kitcnen mājās lapā šajā līgumā norādītajā kārtībā. 

1.3. Pakalpojums: MCK vakariņu reservācija un to apmaksa.

1.4. Pakalpojuma maksa: tiek noradīta mājās lapā veicot vakariņu rezervāciju. 

 

2. Vispārējie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi
2.1. 
Lai kļūtu par MCK klientu, nepieciešams izvēlēties noteikto pakalpojumu mājas lapā https://maxcekot.com un veikt Pakalpojuma apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

2.2. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības brīdināt Klientu par neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. 

2.3. Kļūstot par MCK klientu, jūs saņemat noteikto gastronomisko piedzīvojumu restorāna pie individuāla galdiņā via Chef’s Table galdiņā. Pie Chef's Table galda jūs saņemsiet šadus pakalpojumus:

2.3.1 Vakariņu laikā jums tieks pasniegta 10 karšu degustācijas ēdienkarte;

2.3.2 Dzēramais ūdens ir iekļauts degustācijas ēdienkartes cenā; 

2.3.3. Pirms degustācijas ēdienkartes jums pasniegs bezalkoholisko dzērienu;

2.3.4. Jūms būs iespējas interaktīvi sadarboties ar virtuves pavāriem;

2.3.5. Par papildzerieniem jūs saņemsiet otro rēķinu pēc vakariņām. Otrājā rēķinā tiek iekļauta arī maksa par apkalpošanu, 12,5% apmērā. 

2.4. Kļūstot par MCK klientu, jūs saņemat noteikto gastronomisko piedzīvojumu restorāna pie individuāla galdiņā via Chef’s Table galdiņā. Pie individuāla galda jūs saņemsiet šadus pakalpojumus:

2.4.1 Vakariņu laikā jums tieks pasniegta 10 karšu degustācijas ēdienkarte;

2.4.2 Dzēramais ūdens ir iekļauts degustācijas ēdienkartes cenā; 

2.4.2 Par degustācijas ēdienkartēm un dzerieniem jūs saņemsiet rēķinu pēc vakariņām. Rēķinā tiek iekļauta arī maksa par apkalpošanu, 12,5% apmērā. 

 

3. Samaksas noteikumi 

3.1. Cenas par Pakalpojumu tiek norādīta euro valūtā mājas lapā https://maxcekot.com. 

3.2. Klients maksā par pakalpojumu pie Chef's Table 350 EUR (par vienu personu), pie individuāla galda - 200 eiro (par vienu personu) . PVN ir iekļauts cenā.

3.3. Kā apmaksas veidu var izmantot arī dāvanu kartes.

 

4. Patērētāja atteikuma tiesības 

4.1. Klientam - Patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības, un 14 dienu laikā no pilnas apmaksas vai pirmā maksājuma brīža atteikties no Pakalpojuma tikai gadījumos, kad Pakalpojuma izpilde vēl faktiski nav tikusi uzsākta, tas ir 5 dienas pirms vakariņām. 

4.2. Patērētājam, kurš vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir pienākums 4.1.punktā norādītajā termiņā nosūtīt Pakalpojuma sniedzējam aizpildītu lūgumu brīvā formā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Pakalpojuma. Saņemot Patērētāja paziņojumu, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu, un šajā gadījumā samaksātā Pakalpojuma maksa tiek atgriezta Patērētājam pilnā apmērā. 

4.3. Patērētājs apliecina, ka tas atsakās no savām atteikuma tiesībām tiklīdz ir uzsākta faktiska Pakalpojuma izpilde (2.3.punkts). 

 

5. Citi noteikumi
5.1. 
Piesakoties Pakalpojumam un veicot apmaksu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Pakalpojuma sniedzēja Privātuma politikai, kas ir pieejama tiešsaistes platformā https://maxcekot.com. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā. 

5.2. Pakalpojuma sniedzējs patur sev tiesības grozīt šī līguma noteikumus jebkurā laikā, un šie grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tiešsaistes platformā https://maxcekot.com. 

5.3. Visa sarakste starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu notiek elektroniskā formātā. Visi ar e- pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem attiecīgajā darba dienā. 

5.4. E-pasta adrese tiek izmantota ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu/dokumentu nosūtīšanai. 

5.5. Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar šo līgumu un Pakalpojuma sniegšanu, Klients var jebkurā laikā vari rakstīt, izmantojot mājaslapā https://maxcekot.com pieejamo kontaktformu. 

5.6. Visas domstarpības un nesaskaņas, kas rodas šī līguma darbības laikā, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja radušās domstarpības nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. 

5.7. Klients, atzīmējot piekrišanu šā līguma noteikumiem apliecina, ka visi šī līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. 

Līguma redakcija uz 26.01.2024